آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۹

محتوای الکترونیکی_ پودمان ۲

اتصال ویژه مواد فلزی و غیر فلزی (پودمان ۲) جوشکاری لوله و بازرسی کیفی (پودمان ۲) جوشکاری و برشکاری حرارتی قطعات سنگین (پودمان ۲) جوشکاری و پوشش دهی با گاز محافظ (پودمان ۲) ساخت مصنوعات فلزی سبک (پودمان ۲) ساخت مصنوعات فلزی سنگین (پودمان ۲)    

ادامه مطلب »

درسنامه پودمان ۲

جوشکاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین پودمان ۲ جوشکاری و پوشش دهی با گاز محافظ پودمان ۲ جوشکاری لوله و بازرسی کیفی پودمان ۲ ساخت مصنوعات فلزی سبک پودمان ۲ ساخت مصنوعات سنگین پودمان ۲ اتصال ویژه مواد فلزی و غیر فلزی پودمان ۲  

ادامه مطلب »

فیلم آموزشی

فیلم کامل جوشکاری GTAW برشکاری CNC جوشکاری GMAW جوشکاری آرگون جوشکاری میگ و مگ چوشکاری مقاومتی تست مغناطیسی ۱ تست مغناطیسی ۲ تست مغناطیسی ۳ تست مغناطیسی ۴    

ادامه مطلب »

کتاب های درسی رشته صنایع فلزی

ساخت مصنوعات فلزی سبک ساخت مصنوعات فلزی سنگین جوشکاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین دانش فنی تخصصی جوشکاری و پوشش دهی به گاز محافظ اتصال ویژه مواد فلزی و غیر فلزی جوشکاری لوله و بازرسی کیفی کتاب همراه هنرجو

ادامه مطلب »