دسته‌بندی نشده

محتوای الکترونیکی -پودمان ۳

ساخت مصنوعات فلزی سبک-پودمان ۳ ساخت مصنوعات فلزی سنگین – پودمان ۳ جوشکاری و پوشش دهی با گاز محافظ- پودمان ۳ جوشکاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین- پودمان ۳ قسمت ۱ جوشکاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین – پودمان ۳ قسمت ۲ جوشکاری لوله و بازرسی کیفی – پودمان ۳ اتصال ویژه مواد فلزی و غیر فلزی – …

ادامه مطلب »