اطلاعیه ۵ – آزمایشی

اطلاعیه ۴ – آزمایشی

اطلاعیه ۳ – آزمایشی

اطلاعیه ۲ – آزمایشی

اطلاعیه ۱ – آزمایشی

آبان, ۱۳۹۹

 • ۲۷ آبان

  محتوای الکترونیکی -پودمان ۳

  ساخت مصنوعات فلزی سبک-پودمان ۳ ساخت مصنوعات فلزی سنگین – پودمان ۳ جوشکاری و پوشش دهی با گاز محافظ- پودمان ۳ جوشکاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین- پودمان ۳ قسمت ۱ جوشکاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین – پودمان ۳ قسمت ۲ جوشکاری لوله و بازرسی کیفی – پودمان ۳ اتصال ویژه مواد فلزی و غیر فلزی – …

  ادامه مطلب »
 • ۱۳ آبان

  بازرسی چشمی

  پاورپوینت بازرسی چشمی

  ادامه مطلب »
 • ۱۲ آبان

  محتوای الکترونیکی_پودمان ۱

  اتصال ویژه مواد فلزی و غیر فلزی – پودمان ۱ جوشکاری لوله و بازرسی کیفی پودمان ۱ جوشکاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین پودمان ۱ جوشکاری و پوشش دهی با گاز محافظ پودمان ۱ ساخت مصنوعات فلزی سبک پودمان ۱ ساخت مصنوعات فلزی سنگین  پودمان۱

  ادامه مطلب »

مهر, ۱۳۹۹

 • ۳۰ مهر

  محتوای الکترونیکی_ پودمان ۲

  اتصال ویژه مواد فلزی و غیر فلزی (پودمان ۲) جوشکاری لوله و بازرسی کیفی (پودمان ۲) جوشکاری و برشکاری حرارتی قطعات سنگین (پودمان ۲) جوشکاری و پوشش دهی با گاز محافظ (پودمان ۲) ساخت مصنوعات فلزی سبک (پودمان ۲) ساخت مصنوعات فلزی سنگین (پودمان ۲)    

  ادامه مطلب »